Retrograde Planets Celendar 2056 - Astrology Tools Dates
« 2055 | 2056 | 2057 »

Mars Retrograde 2056 - Astrology Online Calendar

Mercury Retrograde
Mercury Retrograde Begins Mercury Retrograde Ends  
Dec 27, 2055 Cap 22°50’ Jan 16, 2056 Cap 06°35’ 20d
Apr 18, 2056 Tau 13°43’ May 12, 2056 Tau 03°47’ 23d
Aug 21, 2056 Vir 20°07’ Sep 13, 2056 Vir 06°24’ 23d
Dec 10, 2056 Cap 06°58’ Dec 30, 2056 Sag 20°39’ 19d
Venus Retrograde
No Retrogradity this year

Mars Retrograde
Dec 14, 2056 Leo 14°28’ Mar 4, 2057 Can 25°09’ 79d

Jupiter Retrograde
May 29, 2056 Aqu 11°49’ Sep 27, 2056 Aqu 01°58’ 120d

Saturn Retrograde
Aug 3, 2056 Ari 22°39’ Dec 17, 2056 Ari 15°49’ 136d

Uranus Retrograde
Jan 23, 2056 Lib 19°26’ Jun 22, 2056 Lib 15°18’ 150d

Neptune Retrograde
Sep 12, 2055 Gem 09°36’ Feb 16, 2056 Gem 06°47’ 156d
Sep 13, 2056 Gem 11°50’ Feb 17, 2057 Gem 09°01’ 156d

Pluto Retrograde
Jun 17, 2056 Pis 18°13’ Nov 29, 2056 Pis 16°03’ 164d

Chiron Retrograde
May 12, 2056 Aqu 07°29’ Oct 9, 2056 Aqu 02°05’ 149d

Stationary Calendar 2056
Planet:
s->R/D:
Year:
Date
2056
Stationary planet
(Change of course)
sR = St->Retrograde
sD = St->Direct
Chart
Jan 16, 22:00 sD Mercury Capricorn 6°35’ chart
Jan 23, 16:28 sR Uranus Libra 19°26’ chart
Feb 16, 02:08 sD Neptune Gemini 6°47’ chart
Apr 18, 10:24 sR Mercury Taurus 13°43’ chart
May 12, 04:49 sD Mercury Taurus 3°47’ chart
May 12, 09:43 sR Chiron Aquarius 7°29’ chart
May 29, 15:43 sR Jupiter Aquarius 11°49’ chart
Jun 17, 11:30 sR Pluto Pisces 18°13’ chart
Jun 22, 05:32 sD Uranus Libra 15°18’ chart
Aug 3, 09:25 sR Saturn Aries 22°39’ chart
Aug 21, 01:41 sR Mercury Virgo 20°07’ chart
Sep 13, 04:27 sD Mercury Virgo 6°24’ chart
Sep 13, 20:46 sR Neptune Gemini 11°50’ chart
Sep 27, 09:47 sD Jupiter Aquarius 1°58’ chart
Oct 9, 07:39 sD Chiron Aquarius 2°05’ chart
Nov 29, 04:05 sD Pluto Pisces 16°03’ chart
Dec 10, 17:03 sR Mercury Capricorn 6°58’ chart
Dec 14, 20:17 sR Mars Leo 14°28’ chart
Dec 17, 23:53 sD Saturn Aries 15°49’ chart
Dec 30, 12:25 sD Mercury Sagittarius 20°39’ chart
Stationary Online Tables »
Stationary Transits in Natal chart »
Graphic Retrograde Calendar 2056
Mer  Ven  Mar  Jup  Sat  Ura  Nep  Plu  Nod  Lil  Chi  | All
January 1, 2056
(Start)
January 1, 2057
(End)
Retrograde Planets 1800-2100
1800  1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820  1821  1822  1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831  1832  1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840  1841  1842  1843  1844  1845  1846  1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858  1859  1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880  1881  1882  1883  1884  1885  1886  1887  1888  1889  1890  1891  1892  1893  1894  1895  1896  1897  1898  1899  1900  1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039  2040  2041  2042  2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059  2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066  2067  2068  2069  2070  2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077  2078  2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088  2089  2090  2091  2092  2093  2094  2095  2096  2097  2098 
2056 - Planetary Motion
Planet
Stationary point
(Change of course)
sR ~ st->Retro
sD ~ st->Direct
7x
Jan 16 (sD)
Apr 18 (sR)
May 12 (sD)
Aug 21 (sR)
Sep 13 (sD)
Dec 10 (sR)
Dec 30 (sD)
0x
-
1x
Dec 14 (sR)
2x
May 29 (sR)
Sep 27 (sD)
2x
Aug 3 (sR)
Dec 17 (sD)
2x
Jan 23 (sR)
Jun 22 (sD)
2x
Feb 16 (sD)
Sep 13 (sR)
2x
Jun 17 (sR)
Nov 29 (sD)
0x
-
0x
-
2x
May 12 (sR)
Oct 9 (sD)
Retrograde planets 2056
Annual column layout
Retrograde planets, Annual Overview
Speed Ephemeris
Monthly column layout
Monthly Speed Ephemeris
Retrograde
Stationary
Planet Transits

in Natal chart
Stationary Planets Transits in Natal chart
Current planets
Sun
Libra
0°26’
Lib
 
Moon
Capricorn
12°25’
Cap
 
First Quarter Moon (101°58’)
Mercury
Virgo
12°42’
Vir
 
Venus
Leo
18°42’
Leo
 
Mars
Libra
17°41’
Lib
 
Jupiter
Taurus
14°58’
Tau
R
Saturn
Pisces
1°53’
Pis
R
Uranus
Taurus
22°48’
Tau
R
Neptune
Pisces
26°09’
Pis
R
Pluto
Capricorn
27°57’
Cap
R
Node (M)
Aries
26°07’
Ari
R
Node (T)
Aries
25°07’
Ari
R
Lilith (M)
Leo
28°54’
Leo
 
Chiron
Aries
18°27’
Ari
R
Calculate when planet
enters next Signs:

Current Planets, Astrology Transits, Chart of this moment
Current planets
Planetary positions
Show chart »
Lunar calendar 2023
Moon calendar
Moon in Capricorn Capricorn
Show calendar »