Retrograde Planets Celendar 1833 - Astrology Tools Dates
1833 | 1834 »

Lilith Retrograde 1833 - Astrology Online Calendar

Mercury Retrograde
Mercury Retrograde Begins Mercury Retrograde Ends  
Dec 15, 1832 Cap 10°56’ Jan 4, 1833 Sag 24°39’ 19d
Apr 5, 1833 Tau 00°28’ Apr 29, 1833 Ari 19°45’ 23d
Aug 9, 1833 Vir 07°16’ Sep 1, 1833 Leo 24°09’ 23d
Nov 29, 1833 Sag 25°07’ Dec 19, 1833 Sag 08°49’ 19d
Venus Retrograde
Apr 26, 1833 Gem 04°25’ Jun 7, 1833 Tau 17°55’ 42d

Mars Retrograde
No Retrogradity this year

Jupiter Retrograde
Aug 25, 1833 Tau 05°36’ Dec 21, 1833 Ari 25°37’ 117d

Saturn Retrograde
Jan 7, 1833 Vir 28°04’ May 24, 1833 Vir 21°14’ 136d

Uranus Retrograde
May 27, 1833 Aqu 22°33’ Oct 28, 1833 Aqu 18°38’ 154d

Neptune Retrograde
May 1, 1833 Cap 29°23’ Oct 8, 1833 Cap 26°36’ 160d

Pluto Retrograde
Jul 13, 1833 Ari 12°46’ Dec 25, 1833 Ari 10°44’ 165d

Chiron Retrograde
Aug 26, 1832 Tau 21°24’ Jan 24, 1833 Tau 16°19’ 151d
Sep 1, 1833 Tau 26°37’ Jan 29, 1834 Tau 21°26’ 150d

Stationary Calendar 1833
Planet:
s->R/D:
Year:
Date
1833
Stationary planet
(Change of course)
sR = St->Retrograde
sD = St->Direct
Chart
Jan 4, 13:13 sD Mercury Sagittarius 24°39’ chart
Jan 7, 07:00 sR Saturn Virgo 28°04’ chart
Jan 24, 22:30 sD Chiron Taurus 16°19’ chart
Apr 5, 22:52 sR Mercury Taurus 0°28’ chart
Apr 26, 00:31 sR Venus Gemini 4°25’ chart
Apr 29, 15:57 sD Mercury Aries 19°45’ chart
May 1, 15:17 sR Neptune Capricorn 29°23’ chart
May 24, 01:26 sD Saturn Virgo 21°14’ chart
May 27, 15:26 sR Uranus Aquarius 22°33’ chart
Jun 7, 20:19 sD Venus Taurus 17°55’ chart
Jul 13, 06:24 sR Pluto Aries 12°46’ chart
Aug 9, 01:55 sR Mercury Virgo 7°16’ chart
Aug 25, 12:20 sR Jupiter Taurus 5°36’ chart
Sep 1, 13:37 sD Mercury Leo 24°09’ chart
Sep 1, 19:05 sR Chiron Taurus 26°37’ chart
Oct 8, 20:48 sD Neptune Capricorn 26°36’ chart
Oct 28, 22:29 sD Uranus Aquarius 18°38’ chart
Nov 29, 11:27 sR Mercury Sagittarius 25°07’ chart
Dec 19, 05:39 sD Mercury Sagittarius 8°49’ chart
Dec 21, 00:26 sD Jupiter Aries 25°37’ chart
Dec 25, 08:13 sD Pluto Aries 10°44’ chart
Stationary Online Tables »
Stationary Transits in Natal chart »
Graphic Retrograde Calendar 1833
Mer  Ven  Mar  Jup  Sat  Ura  Nep  Plu  Nod  Lil  Chi  | All
January 1, 1833
(Start)
January 1, 1834
(End)
Retrograde Planets 1800-2100
1800  1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820  1821  1822  1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831  1832  1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840  1841  1842  1843  1844  1845  1846  1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858  1859  1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880  1881  1882  1883  1884  1885  1886  1887  1888  1889  1890  1891  1892  1893  1894  1895  1896  1897  1898  1899  1900  1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039  2040  2041  2042  2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059  2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066  2067  2068  2069  2070  2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077  2078  2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088  2089  2090  2091  2092  2093  2094  2095  2096  2097  2098 
1833 - Planetary Motion
Planet
Stationary point
(Change of course)
sR ~ st->Retro
sD ~ st->Direct
7x
Jan 4 (sD)
Apr 5 (sR)
Apr 29 (sD)
Aug 9 (sR)
Sep 1 (sD)
Nov 29 (sR)
Dec 19 (sD)
2x
Apr 26 (sR)
Jun 7 (sD)
0x
-
2x
Aug 25 (sR)
Dec 21 (sD)
2x
Jan 7 (sR)
May 24 (sD)
2x
May 27 (sR)
Oct 28 (sD)
2x
May 1 (sR)
Oct 8 (sD)
2x
Jul 13 (sR)
Dec 25 (sD)
0x
-
0x
-
2x
Jan 24 (sD)
Sep 1 (sR)
Retrograde planets 1833
Annual column layout
Retrograde planets, Annual Overview
Speed Ephemeris
Monthly column layout
Monthly Speed Ephemeris
Retrograde
Stationary
Planet Transits

in Natal chart
Stationary Planets Transits in Natal chart
Current planets
Sun
Libra
1°24’
Lib
 
Moon
Capricorn
26°21’
Cap
 
First Quarter Moon (114°56’)
Mercury
Virgo
13°51’
Vir
 
Venus
Leo
19°18’
Leo
 
Mars
Libra
18°20’
Lib
 
Jupiter
Taurus
14°54’
Tau
R
Saturn
Pisces
1°49’
Pis
R
Uranus
Taurus
22°47’
Tau
R
Neptune
Pisces
26°07’
Pis
R
Pluto
Capricorn
27°57’
Cap
R
Node (M)
Aries
26°04’
Ari
R
Node (T)
Aries
25°05’
Ari
R
Lilith (M)
Leo
29°00’
Leo
 
Chiron
Aries
18°25’
Ari
R
Calculate when planet
enters next Signs:

Current Planets, Astrology Transits, Chart of this moment
Current planets
Planetary positions
Show chart »
Lunar calendar 2023
Moon calendar
Moon in Capricorn Capricorn
Show calendar »