Retrograde Planets Celendar 1865 - Astrology Tools Dates
1865 | 1866 »

Jupiter Retrograde 1865 - Astrology Online Calendar

Mercury Retrograde
Mercury Retrograde Begins Mercury Retrograde Ends  
Dec 30, 1864 Cap 25°20’ Jan 19, 1865 Cap 09°09’ 20d
Apr 22, 1865 Tau 17°13’ May 16, 1865 Tau 07°43’ 23d
Aug 24, 1865 Vir 23°05’ Sep 16, 1865 Vir 09°02’ 22d
Dec 14, 1865 Cap 09°26’ Jan 2, 1866 Sag 23°08’ 19d
Venus Retrograde
Apr 16, 1865 Tau 25°42’ May 29, 1865 Tau 09°14’ 42d

Mars Retrograde
Oct 23, 1864 Gem 18°47’ Jan 5, 1865 Gem 01°32’ 73d

Jupiter Retrograde
Apr 15, 1865 Sag 29°00’ Aug 16, 1865 Sag 19°10’ 122d

Saturn Retrograde
Feb 7, 1865 Sco 00°19’ Jun 26, 1865 Lib 23°36’ 138d

Uranus Retrograde
Oct 4, 1864 Gem 29°29’ Mar 3, 1865 Gem 25°24’ 149d
Oct 9, 1865 Can 03°55’ Mar 8, 1866 Gem 29°50’ 149d

Neptune Retrograde
Jul 13, 1865 Ari 10°35’ Dec 19, 1865 Ari 07°46’ 158d

Pluto Retrograde
Aug 12, 1864 Tau 13°16’ Jan 24, 1865 Tau 11°18’ 165d
Aug 13, 1865 Tau 14°13’ Jan 25, 1866 Tau 12°15’ 165d

Chiron Retrograde
Jun 21, 1865 Pis 19°00’ Nov 25, 1865 Pis 14°18’ 156d

Stationary Calendar 1865
Planet:
s->R/D:
Year:
Date
1865
Stationary planet
(Change of course)
sR = St->Retrograde
sD = St->Direct
Chart
Jan 5, 11:48 sD Mars Gemini 1°32’ chart
Jan 19, 09:31 sD Mercury Capricorn 9°09’ chart
Jan 24, 19:00 sD Pluto Taurus 11°18’ chart
Feb 7, 18:49 sR Saturn Scorpio 0°19’ chart
Mar 3, 16:13 sD Uranus Gemini 25°24’ chart
Apr 15, 09:25 sR Jupiter Sagittarius 29°00’ chart
Apr 16, 17:11 sR Venus Taurus 25°42’ chart
Apr 22, 16:44 sR Mercury Taurus 17°13’ chart
May 16, 12:11 sD Mercury Taurus 7°43’ chart
May 29, 11:35 sD Venus Taurus 9°14’ chart
Jun 21, 20:27 sR Chiron Pisces 19°00’ chart
Jun 26, 15:13 sD Saturn Libra 23°36’ chart
Jul 13, 20:49 sR Neptune Aries 10°35’ chart
Aug 13, 22:32 sR Pluto Taurus 14°13’ chart
Aug 16, 01:29 sD Jupiter Sagittarius 19°10’ chart
Aug 24, 20:45 sR Mercury Virgo 23°05’ chart
Sep 16, 17:08 sD Mercury Virgo 9°02’ chart
Oct 9, 18:20 sR Uranus Cancer 3°55’ chart
Nov 25, 02:12 sD Chiron Pisces 14°18’ chart
Dec 14, 01:11 sR Mercury Capricorn 9°26’ chart
Dec 19, 01:01 sD Neptune Aries 7°46’ chart
Stationary Online Tables »
Stationary Transits in Natal chart »
Graphic Retrograde Calendar 1865
Mer  Ven  Mar  Jup  Sat  Ura  Nep  Plu  Nod  Lil  Chi  | All
January 1, 1865
(Start)
January 1, 1866
(End)
Retrograde Planets 1800-2100
1800  1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820  1821  1822  1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831  1832  1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840  1841  1842  1843  1844  1845  1846  1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858  1859  1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880  1881  1882  1883  1884  1885  1886  1887  1888  1889  1890  1891  1892  1893  1894  1895  1896  1897  1898  1899  1900  1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039  2040  2041  2042  2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059  2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066  2067  2068  2069  2070  2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077  2078  2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088  2089  2090  2091  2092  2093  2094  2095  2096  2097  2098 
1865 - Planetary Motion
Planet
Stationary point
(Change of course)
sR ~ st->Retro
sD ~ st->Direct
6x
Jan 19 (sD)
Apr 22 (sR)
May 16 (sD)
Aug 24 (sR)
Sep 16 (sD)
Dec 14 (sR)
2x
Apr 16 (sR)
May 29 (sD)
1x
Jan 5 (sD)
2x
Apr 15 (sR)
Aug 16 (sD)
2x
Feb 7 (sR)
Jun 26 (sD)
2x
Mar 3 (sD)
Oct 9 (sR)
2x
Jul 13 (sR)
Dec 19 (sD)
2x
Jan 24 (sD)
Aug 13 (sR)
0x
-
0x
-
2x
Jun 21 (sR)
Nov 25 (sD)
Retrograde planets 1865
Annual column layout
Retrograde planets, Annual Overview
Speed Ephemeris
Monthly column layout
Monthly Speed Ephemeris
Retrograde
Stationary
Planet Transits

in Natal chart
Stationary Planets Transits in Natal chart
Current planets
Sun
Libra
8°02’
Lib
 
Moon
Taurus
6°14’
Tau
 
Full Moon (208°11’)
Mercury
Virgo
23°57’
Vir
 
Venus
Leo
23°56’
Leo
 
Mars
Libra
22°49’
Lib
 
Jupiter
Taurus
14°23’
Tau
R
Saturn
Pisces
1°26’
Pis
R
Uranus
Taurus
22°37’
Tau
R
Neptune
Pisces
25°56’
Pis
R
Pluto
Capricorn
27°54’
Cap
R
Node (M)
Aries
25°43’
Ari
R
Node (T)
Aries
24°53’
Ari
 
Lilith (M)
Leo
29°46’
Leo
 
Chiron
Aries
18°07’
Ari
R
Calculate when planet
enters next Signs:

Current Planets, Astrology Transits, Chart of this moment
Current planets
Planetary positions
Show chart »
Lunar calendar 2023
Moon calendar
Moon in Taurus Taurus
Show calendar »